ARŞİV İÇERİĞİ -   Cilt 11, Sayı 3 (2014)
Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
PDF
 İçindekiler
PDF
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 Osteoporozda Antirezorptif Tedavinin Osteopontin Değerleri Üzerine Etkisi (English)
The effect of antiresorptive treatment on osteopontin values in osteoporosis
  Irfan Koca, Bulent Gogebakan, Yusuf Ziya Igci, Mustafa Isik, Ahmet Boyaci, Ahmet Tutoglu, Esra Geyik, Mehri Igci, Mustafa Ulasli, İRFAN KOCA
PDF
 Üreter Taşı Tedavisinde Lazer Litotripsi Pnömotik Litotripsiye Göre Daha Başarılı Bir Yöntem midir? (Türkçe)
Is laser lithotripsy a more successful method than pneumatic lithotripsy in treatment of ureteral st
  Güçlü Gürlen, Umut Ünal, Ferhat Ortoğlu, Hakan Erçil, Adem Altunkol, Nevzat Can Şener, Ediz Vuruşkan, Yalçın Evliyaoğlu
PDF
 Sağ koroner arterin karşı taraftan anormal çıkışı: 17 vakalık seri (English)
Anomalous origin of the right coronary artery from contralateral side: a series of 17 cases
  Sedat Köroğlu, Arif Süner, Cemal Tuncer, Ahmet Akçay, Hakan Kaya, Alper Burak Nacar, Talantbek Batyraliev, Mustafa Gökçe, Beyhan Koyuncu, Remzi Yılmaz, Arif Süner, Arif Süner
PDF
 İnsan Umblikal Ven Endotel Hücre Kültüründe TNF-Αlfa İle Oluşturulmuş İn Vitro Greft Versus Host Has (English)
Effects Of Adrenomedullin On Endothelial Microparticle Release In TNF-Αlpha Stimulated In-Vitro Graf
  Fatih Kurnaz, Yasemin Torun, çİĞDEM Pala, Esma Kaya, Serdar Şıvgın, Leylagul Kaynar, Bulent Eser, Fatih Sahin, Ahmet Ozturk, Mustafa Cetin
PDF
 DPN hastalarında KTS teşhisinde el bileği B mod ve doppler USG nin diagnostik değeri (Türkçe)
The diagnostic value of wrist B-mode and Doppler ultrasonography in the diagnosis of CTS in DPN
  Nurefşan Boyacı, Ahmet Boyacı, Ahmet Tutoglu, Dilek Şen Dokumacı, Ekrem Karakaş, Suna Sarıkaya, Emel Yiğit Karakaş
PDF
 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Sağlığı ve Hastalıkları Hekimlerinin Tutumları (Türkçe)
Attıtude of Pediatricians About Attention Deficite and Hiperactivity Disorder
  Hasan Kandemir, Fethiye Kılıçaslan, Hüseyin Bayazıt, Salih Selek, Sultan Basmacı Kandemir, Kadir Güler
PDF
 Transobturator Tape Operasyonu Deneyimlerimiz ve Erken Dönem Sonuçlarımız (Türkçe)
Our Experience And Short Term Outcomes Of Transobturator Tape
  Servet Gençdal, Emre Destegül, Serdinç Özdoğan, Orçun Özdemir, Adem Altunkol
PDF
 Olanzapin Kullanimi Qt Intervali Normal Ölçülen Hastalarda T Dalga Tepe- T Dalga Sonlanim Noktalari (Türkçe)
Olanzapine Usage Prolongs T Wave Peak to T Wave End Segment In Patients With Normal Qt Interval
  Osman Can Yontar, Gözde Yontar, Ahmet Tütüncü, Kemal Karaagac, Erhan Tenekecioglu, Alper Karakuş, Mehmet Melek
PDF
 Karpal Tünel Sendromu: 126 Olgunun Demografik Açıdan Değerlendirilmesi (Türkçe)
Carpal Tunnel Syndrome: Demographic Evaluation of 126 Cases
  Yılmaz İnanç, Yusuf İnanç, Halil Ay, Zülfikar Arlıer, Özcan Kocatürk
PDF
 Posterior Sirkülasyon İnfarktlarının Risk Faktörleri, Etyoloji ve Klinik Özellikleri Bakımından Cinsiyetler Arası Farlılıkları: Gözlemsel Çalışma (Türkçe)
Sex differences in risk factors, etiology and clinical features of posterior circulation
  Yılmaz İnanç, Yusuf İnanç, Şeyda Öztürk Özal, Zülfikar Arlıer, Halil Ay, Özcan Kocatürk, Mehtap Kocatürk, Suat Kamışlı, Semih Giray
PDF
 Vitamin B12 Eksiliği Olan Hastalarda Ortalama Trombosit Volümün Değerlendirilmesi (Türkçe)
Assessment Of Mean Platelet Volume In Patients Deficiency Vitamin B12
  Mahmut Abuhandan, Hüseyin Gümüş , Abdullah Solmaz, Bülent Güzel
PDF
 Tanısal Yöntemlerin Hastalarda Oluşturduğu Anksiyetenin Ölçümlemesi (Türkçe)
Measurement of the Effects of Diagnostic Methods on Patients Anxiety Status
  Ali İrfan Gül, seyhan karaçavuş, Aylin Okur, mahmut özkırış, Mehmet UÇAR, ÜMİT SARP, Elif börekçi
PDF
 Prolaktin, TSH ve Doğum Şeklinin Emzirme İle İlişkisi (English)
Breastfeeding Relationship Between Mode Of Delivery, Prolactın %u2013Thyroid Stimulating Hormon Levels
  Rahime Bedir Findik, busra demir cendek, sebnem sen ozyer, nuray vuran, Tulay Ogan, Jale Karakaya, Rahime Bedir Findik
PDF
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 Pediatrik Miyokard Korunması (Türkçe)
Pediatric Miyocardial protection
  Abdussemet Hazar, Mustafa Göz, Mehmet Salih Aydın, Aydemir Koçarslan, Mehmet Salih Aydın
PDF
 Kuresellesmenin Hemsirelige Etkisi (Türkçe)
The Effect of Globalization upon Nursing
  Fatma Ersin, Zuhal Bahar
PDF
 Emzirmenin Başarılmasında Anahtar Faktör: Baba Desteğinin Sağlanması ve Hemşirenin Rolleri (Türkçe)
Key Factor For Achievemnt of Breastfeeding: Providing Father Support and Roles of Nurses
  Fatma Gözükara
PDF
 Gebelikte Epilepsi Tedavisinde Yeni Nesil Antiepileptik İlaçlar (Türkçe)
The Usage Of New Generation Antiepileptic Drugs During The Pregnancy
  Nilgün Erten, Züleyha Erişgin
PDF
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 İki adet morbid yapışık plasentalı olguda konservatif tedavi (English)
Conservative management of two cases of morbidly adherent placenta
  neşe hilali, Adnan İncebıyık, Aysun Camuzcuoğlu, Mehmet Vural, Sezen Koçarslan, Ekrem Karakaş, Hasan Hüsnü Yüce, Hakan Camuzcuoğlu
PDF
 Şiddetli Anemi ile Başvuran 12 Yaş Kız Olguda Seröz Kistadenom (English)
Serous Cystadenoma in 12 Years Old Girl Presenting with Severe Anemia
  Mustafa Tekin, Adem Küçük, Şule Yıldırım, Naci Topaloğlu, Muhammed Kasım Arık, Betül Kızıldağ, Şule Yıldırım
PDF
 Ciddi akalazyada pnömatik dilatasyon ile birlikte PEG uygulaması (Türkçe)
Pneumatic dilation and placement of PEG in severe achalasia
  Cebrail Akyüz, Erdal Polat, Necdet Fatih Yaşar, Ahmet Şeker, Mustafa Duman, Sinan Yol, Cebrail Akyüz, Cebrail Akyüz
PDF
 Düşük Doz Metotreksatın Indüklediği Henoch-Schönlein Purpura (English)
Henoch-Schönlein Purpura induced by Low-Dose Methotrexate
  Irfan Koca, Mehmet Ucar, Ahmet Tutoglu, Ayse Berhoglu, Ahmet Boyaci, İRFAN KOCA
PDF
Editöre mektup
Başlık/Yazarlar
PDF
 Kronik Ağri Yönetiminde Ultrason Eşliğinde Transversus Abdominis Plan Kataterin Rolü (English)
The Role of Ultrasound Guided Transversus Abdominis Plane Catheter for Chronic Pain Management
  mustafa özgür, nurettin dolapçıoğlu
PDF
Görüntü sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Primum ve sekundum atrial septal defekt ile mitral kapak prolapsusunun nadir birlikteliği (English)
An uncommon combination of primum and secundum atrial septal defect with mitral valve prolapsus
  Mustafa Oylumlu, Abdulkadir Yıldız, Nihat Polat, Sinan Demirtaş
PDF
 Safra yollarına ve periton boşluğuna açılan karaciğer hidatik kisti (Türkçe)
Liver hydatid cyst opening into the bile ducts and the peritoneal cavity
  Emel Yiğit Karakaş, Ali Uzunköy
PDF
 Pankreasın santral bez nekrozu sendromu / Pankreasın bağlantısı kesilmiş kanal sendromu (Türkçe)
Central gland necrosis syndrome of pancreas / Disconnected duct syndrome of pancreas
  Emel Yiğit Karakaş
PDF
 Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Şilotoraks Olgusu (Türkçe)
A Case of Chylothorax due to gunshot wounds
  Samil Günay, irfan Eser, Mehmet Salih Aydın, Mahmut özbey, Mehmet Ağar, ibrahim can Kürkçüoğlu, ŞAMİL GÜNAY
PDF
İstatistikler